1. Általános rendelkezések

A Kukorica Kör Egyesület (székhelye: 2432 Szabadegyháza, Ipartelep 0351/26, elérhetőség: info@kukoricakor.hu); a továbbiakban: Kukorica Kör) működteti a www.kukoricakor.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal).
A Weboldal a Kukorica Kör által nyújtott, kukoricatermelő gazdák versenyképességét elősegítő tudásanyag átadására irányuló szolgáltatással (a továbbiakban: Szolgáltatás) kapcsolatos információkat tartalmaz, és elősegíti a Szolgáltatás elérését.
A jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy a Weboldal látogatóit személyes adataik kezelésének részleteiről tájékoztassuk.
A Kukorica Kör, mint adatkezelő felelős a személyes adatok kezelésért (azok gyűjtéséért, felhasználásáért, feldolgozásáért, tárolásáért, karbantartásáért, stb.) az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, ideértve különösen az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletét (EU 2016/679 rendelet, a továbbiakban: GDPR).


2. A személyes adatok kezelésének célja és a személyes adatok kezelésének jogalapja

Személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy (1) hírlevelet tudjunk küldeni az Ön részére, amennyiben arra feliratkozott, (2) regisztráció esetén extra szakmai tartalmat tudjunk biztosítani az Ön részére a Szolgáltatással kapcsolatban. Továbbá (3) amennyiben Ön a Kukorica Kör által meghirdetett termelési versenyre jelentkezne, úgy ennek során is kezeljük a honlapon megadott adatait. A termelési versennyel kapcsolatos további részletekről, adatkezelési kérdésekről külön tájékoztatjuk az érintetteket.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a), hozzájárulás),
A fentieken kívül a weboldalunk látogatásakor a weboldalhasználattal összefüggő adatokról és azok kezeléséről (cookie-k vagy sütik) a külön pontban elérhető tájékoztató nyújt információt, és az abban megadott beállításokkal tudja meghatározni a sütibeállításokat és így az Ön Weboldalhasználattal kapcsolatos adatainak kezelését. A Weboldal üzemeltetése céljából, a honlap működőképessége, alapvető funkcióinak biztosítása érdekében kezelt adatok (nélkülözhetetlen vagy szükséges sütik) esetében az adatkezelés jogalapja a Kukorica Kör jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) (f) pont, jogos érdek). Minden további süti esetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont, hozzájárulás).


3. Az általunk kezelt személyes adatok

Az Ön általunk kezelt személyes adatai azok az adatok, amelyeket a Weboldalon való regisztrációkor megad és melyet a Weboldal használatakor Önről gyűjtünk.
A regisztrációkor megadott személyes adatok: név, cégnév, e-mail cím, telefonszám.


4. A személyes adatok tárolása

Személyes adatait szerződéses partnerünk, a Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.-től (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.) igénybe vett szervereken tároljuk. Szerződéses partnerünk adatkezelési tájékoztatóját megtalálja a https://versanus.eu/hu/doc/files/adatkezeles.php oldalon.
Személyes adatait továbbá a társaságunk által használt belső levelezési rendszer (MS Office 365) által használt szerverek tárolják. A Microsoft erre vonatkozó tájékoztatója: https://www.microsoft.com/hu-hu/trust-center/privacy/data-location.
Az Ön személyes adatainak a biztonsága érdekében belső szervezeti, és a technológia mai állása szerinti technikai intézkedéseket alkalmazunk.
Személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
A sütik révén kezelt személyes adatait a cookie tájékoztatónkban megadott ideig kezeljük.


5. Adattovábbítás

Az Önre vonatkozó személyes adatait nem továbbítjuk harmadik fél felé, kivéve, ha erre hatóság, bíróság vagy jogszabály kötelez minket.


6. Az Ön személyes adatokkal kapcsolatos jogai

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatkezelő jelen tájékoztatójában feltüntetett elérhetőségein.
Az Ön kérelmére a Kukorica Kör tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül (amennyiben más jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Kukorica Kör költségtérítést állapít meg.
A Kukorica Kör a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
A Kukorica Kör zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A Kukorica Kör megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A Kukorica Kör a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a törlést az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll a Kukorica Kör rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. A Kukorica Kör a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Kukorica Kör a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Kukorica Kör az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem köteles megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az adatvédelmi hatóságnál is lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410


7. Adatfeldolgozók

A Kukorica Kör a személyes adatok kezelésével kapcsolatban adatfeldolgozóként a Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.-t (szerverek) és a Microsoft Co.-t (levelező szolgáltató) alkalmazza. Elérhetőségeiket a fent megadott, adatkezelésükről szóló tájékoztatójukban talál.


8. Milyen következménnyel járhat, ha nem adja meg nekünk adatait?

Ha nem adja meg nekünk személyes adatait:
  • nem fog tudni regisztrálni Weboldalunkon és így nem fér hozzá teljes körűen a Szolgáltatásunkhoz, nem tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot;
  • nem tudunk hírlevelet küldeni Önnek;
  • ha nem járul hozzá a sütikhez, akkor előfordulhat, hogy a Weboldal bizonyos funkciói nem fognak megfelelően működni;
  • a termelési versenyre való jelentkezésben fennakadások lehetnek;
  • nem tudunk válaszolni az Ön kérdésére.